Strona główna FAQ

FAQ1. Od kiedy i na jakiej podstawie prawnej działa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem.
Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem działa od 2001 roku na podstawie wpisu do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych zgodnie z decyzją 61; MEN nr DSW-3-0145-101/TT/201 z dnia 20.04.2001r pod numerem 63.

2. Jakie kierunki można studiować w WSZP?
Uczelnia prowadzi studia na kierunkach:
 • Socjologia (specjalności: Zarządzanie Personelem, Media i Komunikacja społeczna, Socjologia stosowana);

 • Zarządzanie (specjalności: Zarządzanie Personelem, Zarządzanie Bezpieczeństwem);

 • Bezpieczeństwo Narodowe (specjalności: Zarządzanie Bezpieczeństwem, Bezpieczeństwo Społeczne).

(W ramach każdej specjalności prowadzone są różne specjalizacje dyplomowe).
Uczelnia prowadzi studia licencjackie na kierunku Socjologia i dwóch specjalnościach: Ludzie i Organizacja oraz Media i Komunikacja Społeczna. W ramach każdej specjalności prowadzone są różne specjalizacje dyplomowe.
Specjalizacje na kierunku Ludzie i Organizacja: Zarządzanie Personelem, Doradztwo Personalne i Organizacyjne, Praca Socjalna, Doradztwo Zawodowe, Rozwój Przedsiębiorczości.
Specjalizacje na kierunku Media i Komunikacja Społeczna: Dziennikarstwo i Media, Badania Społeczne i Rynkowe, Pubcli Relations, Komunikacja Społeczna, Kształtowanie Opinii Publicznej

3. Kiedy wybiera się specjalizację? czy już na początku studiów?
Specjalizacje wybiera się po drugim roku studiów. Warunkiem uruchomienia danej specjalizacji jest akces co najmniej 20 kandydatów.

4. Jak długo trwają studia:
Zarówno studia dzienne jak i zaoczne trwają 3 lata - tj. sześć semestrów.

5. Jaki dyplom uzyskują absolwenci Uczelni?
Studia kończą się zdobyciem tytułu licencjata. Absolwenci otrzymują Dyplom ukończenia wyższych studiów zawodowych, na kierunku Socjologi i wybranej specjalności.

6. Ile wynosi czesne i czy można płacić w ratach?
Czesne za jeden rok studiów (w trybie dziennym lub zaocznym) na obu kierunkach studiów wynosi przy wpłacie jednorazowej 3900 zł. Opłaty można także wnosić semestralnie (2150 zł za jeden semestr) lub ratalnie (8 rat po 580 zł lub 12 rat po 405 zł).

7. Ile wynosi wpisowe i czy jest to opłata jednorazowa?
Wpisowe wynosi 400 zł, a opłata manipulacyjna 100 zł. Są to opłaty jednorazowe przy zapisie na studia.

8. Czy wpisowe podlega zwrotowi przy wycofaniu dokumentów z Uczelni przed rozpoczęciem zajęć?
Tak, ale tylko do daty podpisania umowy z Uczelnią. Opłata manipulacyjna natomiast jest bezzwrotna.

9. Kiedy najwcześniej można uzyskać zaświadczenie, że jest się studentem Uczelni?
Po podpisaniu umowy i wpłacie minimum jednej raty czesnego.

10. Jakie są warunki przyjęcia na studia?
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Wymagane dokumenty:
 • Podanie (druk do pobrania ze strony WWW lub z Rektoratu);

 • Oryginał świadectwa dojrzałości (lub odpis lub duplikat);

 • Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów (ważne 3 miesiące);

 • Cztery fotografie legitymacyjne;

 • Dowód wniesienia wpisowego i opłaty manipulacyjnej na konto lub w kasie Szkoły;

 • Wypis z dowodu osobistego (str.1, 2, 3 i 6) lub powiększona kserokopia nowego dowodu;

 • Wypis z książeczki wojskowej.


11. Kiedy odbywają się zajęcia na studiach zaocznych?
Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godzinach 9.00-18.00. Uwaga!! od roku 2005/2006 zjazdy odbywają się średnio co dwa tygodnie.

12. Czy w programie studiów jest matematyka?
W programie studiów nie ma matematyki, są tylko elementy statystyki.

13. Czy studenci Szkoły mają takie same prawa jak studenci uczelni państwowych?
Tak. Są to następujące prawa:

 • Prawo do bezpłatnego korzystania ze świadczeń zdrowotnych z ubezpieczenia zdrowotnego na terenie całego kraju, w placówkach posiadających zawarte umowy z NFZ.

 • Prawo do odroczenia służby wojskowej.

 • Prawo do 50% ulgi przy przejazdach środkami komunikacji miejskiej.

 • Studenci do ukończenia 26 roku życia - prawo do ulgi przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego:

 • autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej - 49% ulgi na podstawie biletów imiennych miesięcznych;

 • kolejowego w pociągach osobowych i pospiesznych - 49% na podstawie imiennych biletów miesięcznych;

 • kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych - 37% na podstawie biletów jednorazowych.

 • Studenci którzy rozpoczęli studia przed ukończeniem 25 roku życia - prawo do pożyczek i kredytów studenckich udzielanych przez banki.

 • Studenci studiów dziennych i zaocznych - prawo do świadczeń pomocy materialnej ze środków budżetu państwa.


14. Czy absolwenci Uczelni mogą kontynuować naukę na uzupełniających studiach magisterskich?
Tak, w innych szkołach wyższych, według zasad przyjętych na tych uczelniach, oraz w Wyższej Szkole Ekonomiczno - Informatycznej według umowy z WSZP, na kierunku Zarządzanie i Marketing, specjalność Zarządzanie Personelem.

15. Jakie materiały otrzymuje student studiujący tradycyjnie- tj na studiach dziennych lub stacjonarnych zaocznych?
Student ma prawo do otrzymania konspektów- streszcze danego przedmiotu (kilkanaście stron) w formie papierowej lub elektronicznej, oraz do materiałów pomocniczych do zajęć - w formie papierowej lub elektronicznej. Wszelkie broszury, skrypty itp. - tj. opracowania o wiekszej ilości stron - dostarczane są studentom odpłatnie.

16. Jakich języków obcych można się uczyć w Szkole i czy można rozpocząć naukę od podstaw?
Studenci mogą uczyć się j. angielskiego lub, jeżli zbierze się grupa osób zainteresowanych, innego języka, np. niemieckiego lub francuskiego. Naukę można rozpocząć od podstaw - na podstawie odpowiednich testów na początku roku akademickiego studenci są kwalifikowani do odpowiednich grup językowych.

17. Czy w szkole funkcjonuje system stypendialny?
Tak, studenci studiów dziennych i zaocznych mogą się ubiegać o stypendium socjalne, naukowe lub zapomogę.

18. Czy studenci muszą odbywać praktyki zawodowe?
Tak, studenci studiów dziennych muszą zaliczyć 15 tygodni praktyk zawodowych. Zaliczenie praktyk jest warunkiem uzyskania dyplomu ukończenia studiów.